Aan de slag met rhion!

In deze toolkit vindt u alle informatie om met de zakelijke producten van rhion aan de slag te gaan. Verzekeringsproducten die stuk voor stuk zijn afgestemd op de wensen en behoeften van volmachtkantoren. Met een grote mate van flexibiliteit door ze zowel onder rhion label of als onderdeel van uw eigen huismerkproduct te kunnen aanbieden.            

Samenwerken met rhion

Samenwerken met rhion betekent samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Als partner in business denken wij in kansen en oplossingen voor volmachtbedrijven. Met onze producten spelen wij in op maatwerk wensen van volmachtbedrijven. Onze collega's zijn ervaren professionals die denken in oplossingen. Samenwerken met rhion betekent partnership in een lange termijn relatie. Samen maken we het verschil! 

 • Samenwerken met een verzekeraar die deel uitmaakt van de in 1880 opgerichte RheinLand Versicherungsgruppe. Een sterk verzekeringsbedrijf, diepgeworteld in de Duitse verzekeringsmarkt
 • Een verzekeraar waarbij samenwerken met volmachtbedrijven als belangrijkste kernwaarde wordt gezien
 • Flexibele producten die zijn afgestemd op wensen en behoeften van volmachtbedrijven
 • Continuïteit, expertise en ervaring vormen de basis van succesvolle samenwerking met rhion
 • Korte communicatielijnen met collega's die denken in kansen en oplossingen
 • Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid => partners in business

Onze producten

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste highlights van onze producten. Voor uitgebreide productinformatie verwijzen wij u naar de productkaarten op volmachtbeheer.nl of naar de polisvoorwaarden via rhion.nl/verzekeringen

 • Garantie tegen onderverzekering gedurende 6 jaar bij een verzekerd bedrag boven € 200.000 en de verzekerde waarde is vastgesteld op basis van een waardebepaling
 • Waardebepaling vanaf € 200.000,- via CED op kosten van rhion
 • Uitgebreide Gevarendekking inclusief dekking voor implosie  en overstroming niet-primaire waterkeringen
 • Tuinaanleg en beplanting standaard verzekerd voor max. € 15.000
 • Vervanging sloten standaard verzekerd voor max. € 5.000
 • Markiezen, uithangborden, vitrines, parkeerinstallaties, laadpalen, antennes, camera’s, zonneschermen standaard verzekerd voor max. € 10.000. Keuzemogelijkheid om het verzekerd bedrag te verhogen naar € 20.000
 • Aanvullende dekkingen mogelijk voor het glas en zonnepanelen inclusief vergoeding van gemiste inkomsten bij stroomopbrengsten
 • Standaard eigen risico van € 500. Keuze voor een hoger eigen risico
 • Na schade worden extra verbruikskosten van gas- en waterverlies tot € 5.000 vergoed
 • Indien schadebedrag > € 25.000 worden extra kosten in verband met duurzaam en milieuvriendelijk schadeherstel vergoed tot € 25.000  
 • Tot een verzekerd bedrag tot € 500.000 worden inventaris, goederen en huurdersbelang verzekerd op basis van premier risque
 • Garantie tegen onderverzekering gedurende 6 jaar bij een verzekerd bedrag boven € 500.000 en de verzekerde waarde is vastgesteld op basis van een waardebepaling
 • Waardebepaling vanaf € 500.000 via CED op kosten van rhion
 • Uitgebreide Gevarendekking inclusief dekking voor implosie  en overstroming niet-primaire waterkeringen.
 • Tuinaanleg en beplanting standaard verzekerd voor max. € 15.000
 • Vervanging sloten standaard verzekerd voor max. € 5.000
 • Markiezen, uithangborden, vitrines, parkeerinstallaties, laadpalen, antennes, camera’s, zonneschermen standaard verzekerd voor max. € 10.000. Keuzemogelijkheid om het verzekerd bedrag te verhogen naar € 20.000
 • Geld standaard verzekerd voor max. € 2.500 met mogelijkheid tot verhoging  
 • Koelschade standaard verzekerd voor max. € 2.500 met mogelijkheid tot verhoging
 • Huurdersbelang standaard verzekerd voor € 10.000 met mogelijkheid tot verhoging
 • Aansprakelijkheid derden voor schade aan het gehuurde gebouw standaard verzekerd voor max. € 25.000
 • Aanvullende dekkingen mogelijk voor het glas, reconstructiekosten, extra kosten bedrijfsstilstand, elektronica met als extra keuze werelddekking, geld en zonnepanelen inclusief vergoeding van gemiste inkomsten bij stroomopbrengsten
 • Standaard eigen risico van € 500. Keuze voor een hoger eigen risico
 • Kantooruitrusting die beschikbaar is gesteld aan werknemers voor hun thuiswerkplek is verzekerd voor maximaal € 5.000
 • Uitgebreide basisdekking inclusief dekking voor implosie
 • Dekking bij bedrijfsschade door uitval van elektriciteit, water of gas bij een storing langer dan 6 uur
 • Dekking bij bedrijfsschade doordat het bedrijf niet bereikbaar is door een materiele schade aan een gebouw waardoor de straat is afgezet
 • Dekking bij bedrijfsschade door sluiting van een publiekstrekker of een winkelcentrum. Ook wanneer de schade wordt veroorzaakt doordat een leverancier of afnemer niet kan leveren  
 • Dekking voor de reconstructiekosten van de administratie tot maximaal € 10.000
 • Extra kosten omhet bedrijf weer op te starten, bijvoorbeeld de kosten van huur van vervangende inventaris of een vervangend gebouw worden vergoed
 • Keuze uitkeringsduur: 26, 52, 78 of 104 weken
 • Geen eigen risico van toepassing
 • Jaarlijkse naverrekening met 30% overdekking van het verzekerd bedrag met een maximum van € 100.000
 • De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven bestaat standaard uit de volgende dekkingen:
  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Productaansprakelijkheid
  • Milieuaansprakelijkheid
 • Keuze in het verzekerd bedrag:
  • € 1.250.000 per gebeurtenis en maximaal € 2.500.000 per verzekeringsjaar
  • € 2.500.000 per gebeurtenis en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar
  • € 5.000.000 per gebeurtenis en maximaal € 10.000.000 per verzekeringsjaar
 • De verzekering geldt over de hele wereld met uitzondering van USA en Canada
 • Zakenreizen zijn standaard over de hele wereld meeverzekerd
 • Bij het voor-risico zijn de schades die ontstaan of veroorzaakt zijn vóór de ingangsdatum van de polis en gemeld worden gedurende de looptijd van de polis, verzekerd. Standaard is het voor-risico gedurende 1 jaar vóór de ingangsdatum van de polis meeverzekerd. Deze periode kan tegen een premietoeslag verlengd worden naar 3 of 5 jaar
 • Op verzoek kan het na-risico voor de beëindigingdatum van de verzekering verzekerd worden tegen een premietoeslag
 • Opzicht is niet standaard verzekerd. Het is mogelijk om opzicht mee te verzekeren tegen een premietoeslag voor een verzekerd bedrag van € 25.000 of € 50.000 per gebeurtenis
 • Standaard eigen risico van € 500. Voor de detailhandel is er een keuze voor een lager of hoger eigen risico van € 150 of € 1.000. Voor de financiele dienstverlening is er een keuze voor een lager of hoger eigen risico van € 100 of € 1.000
 • Jaarlijkse actualisatie van de premie indien de premiebepalende gegevens wijzigen van het bedrijf
 • Verzekerd zijn de saneringskosten als gevolg van de verontreiniging van de bodem en/of water. Ook de onderzoekskosten om een verontreiniging vast te stellen zijn verzekerd  
 • Verontreiniging is verzekerd op de eigen locatie, omliggende locaties en de werklocaties
 • Inkomende verontreiniging veroorzaakt door een ander is meeverzekerd tot € 25.000 indien de ander niet is verzekerd
 • Verzekerd is de bedrijfsschade als gevolg van de verontreiniging en het saneren van de schade vanaf het moment van schade tot 52 weken erna
 • Verzekerd zijn de kosten voor het verwijderen van asbestschade/verontreiniging van de bodem en oppervlaktewater afkomstig van andere zaken dan dak- en gevelplaten (bijvoorbeeld leidingen, machines) tot € 500.000 per gebeurtenis. Er is een keuze om de dekking voor asbestschade/vervuiling afkomstig van asbesthoudende dak- en gevelpanelen mee te verzekeren voor maximaal € 500.000 per gebeurtenis
 • Verontreiniging door opslag van gevaarlijke stoffen tot 1.000 kg/liter is standaard verzekerd
 • Bovengrondse tanks kunnen tegen een premietoeslag verzekerd worden
 • Keuze in het verzekerd bedrag:
  • € 250.000
  • € 500.000
  • € 750.000
  • € 1.000.000 of
  • € 1.250.000
 • Geen eigen risico van toepassing
 • Jaarlijkse actualisatie van de premie indien de premiebepalende gegevens wijzigen van het bedrijf

Aan de slag!

Alle informatie om direct met onze producten aan de slag te kunnen, hebben wij overzichtelijk geplaatst op volmachtbeheer.nl. Daar vindt u:

 • Productkaarten met daarop de belangrijkste productkenmerken
 • Polisvoorwaarden en Verzekeringskaarten
 • Acceptatierichtlijnen
 • Schadebehandelingsrichtlijnen
 • Handleiding voor de VPI inrichting van onze producten
 • Productinformatie voor de verzekeringsadviseur
 • Parp verklaringen

Samen sterk met de producten van rhion!


Wij staan graag voor u klaar:

Rob van Rietschoten

sr. volmachtmanager

 • +31 6 291 73 315
 
Dieuxdonnée Kruijsifix

volmachtmanager

 • +31 6 291 72 954
 
Frank Matheeuwsen

sr. volmachtmanager

 • 06 - 22491466
 

Klik hier om ons gehele team te bekijken