Databeveiliging

De bescherming van uw privé-gegevens is belangrijk voor ons

Bedankt voor het bezoeken van onze website en voor uw interesse in rhion en onze producten.

Als verzekeraar hebben wij gegevens  - waaronder persoonsgegevens - van u nodig om de risico’s die u loopt te kunnen verzekeren en schades te kunnen afhandelen. Persoonsgegevens zijn gegevens die wij direct of indirect met u in verband kunnen brengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

De bescherming van uw privé-gegevens is erg belangrijk voor ons en we willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt. Daarom willen we u hieronder informeren over onze richtlijnen voor gegevensbescherming.

privacy policy

Wij zijn rhion, een handelsnaam van Rhion Versicherung AG en we behoren tot de RheinLand Versicherungsgruppe.

De Rheinland Versicherungsgruppe is gevestigd in Duitsland op onderstaand adres:

RheinLandplatz
41460 Neuss
T 02131 6099-0
F 02131 6099-13300

Heeft u een vraag of een klacht?
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u bereiken op onderstaand adres met bijbehorende contactgegevens: 

Rhion Versicherung AG
Functionaris voor gegevensbescherming
High Tech Campus 68
5656 AG Eindhoven
T 040 -7900100
info(at)rhion.nl 

Bent u na afwikkeling van een klacht nog steeds ontevreden dan kunt u ook contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. Deze website bewaart en verwerkt daarom uitsluitend gegevens in overeenstemming met de Nederlandse en Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als gebruiker gaat u akkoord met de gegevensverwerking in de zin van deze verklaring. U kunt de huidige versie van de AVG hier vinden.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Als u wordt omgeleid naar andere pagina's via links op onze pagina's, vindt u meer informatie over hoe uw gegevens worden verwerkt op de omgeleide website. Uw persoonlijke gegevens (bijv. Titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens) worden alleen door ons verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. De volgende voorschriften informeren u over het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens.

We willen u erop wijzen dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail of via niet-gecodeerde websites) beveiligingslekken kan hebben. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

We volgen de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

1. Beschrijving en omvang van de dataverwerking

Bij elke bezoek van onze website registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens vastgelegd:
1.    Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
2.    Het besturingssysteem van de gebruiker
3.    Het IP-adres van de gebruiker
4.    Datum en uur van de toegang
5.    Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
6.    Apparaat type, merk en model van het apparaat, resolutie van het beeldscherm
7.    Browser-plug-ins
8.    Land van herkomst, browsertaal

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Wettelijke basis voor de dataverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 lid 1 sub f AVG.

3. Doel van de dataverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de goede werking van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website veilig te stellen. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen veilig te stellen. Een analyse van de data voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden gelden bovendien als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van de data volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.

4. Duur van de opslag

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn. In gevallen waarin data wordt opgeslagen voor de beschikbaarstelling van de website geldt dit, wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

In geval van opslag van de gegevens in logbestanden is dit ten laatste na zeven dagen het geval. Een verdere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of veranderd, zodat een herleiding tot de oproepende client niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en gegevens te laten verwijderen

De vastlegging van de data voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de data in logbestanden is dwingend noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom bestaat voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de opslag.

Zo gauw persoonlijke gegevens van u worden verwerkt, dan heeft u volgens de AVG de volgende rechten: 

Recht op informatie

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging verlangen of persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt.

Vindt een dergelijke verwerking plaats, dan kunt u van de verantwoordelijke verlangen geïnformeerd te worden over de volgende informatie:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens onthuld zijn of nog onthuld zullen worden;
 4. de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor de vastlegging van de opslagduur;
 5. het bestaan van een recht of correctie of verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 6. het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet van de betroffen persoon zelf afkomstig zijn;
 8. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens Art. 22 lid 1 en 4 AVG en - op zijn minst in deze gevallen - substantiële informatie over de daarbij gebruikte logica alsmede de draagwijdte en nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking op de betreffende persoon.

U heeft het recht informatie te verlangen over de vraag of de op u betrekking hebben persoonsgegevens worden overgedragen naar een ander land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verlangen over geschikte garanties vlg. Art. 46 AVG te worden geïnformeerd in het kader van deze gegevensoverdracht.

Recht op correctie

U heeft ten opzichte van de verantwoordelijke een recht op correctie en/of completering van uw gegevens, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie per omgaande te verrichten.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens eisen:

 1. Wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren;
 2. Wanneer de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
 3. Wanneer de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel van de verwerking, maar u deze nodig heeft om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. Wanneer u bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking onder Art. 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Werd de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens ingeperkt, dan mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of juridische entiteit of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.
Wanneer de inperking van de verwerking op basis van de bovenstaande voorwaarden beperkt wordt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht, voordat de inperking wordt opgeheven.

Recht op verwijdering

a) Plicht tot verwijdering

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens per omgaande worden verwijderd, en de verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens per omgaande te verwijderen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn of op andere wijze werden verwerkt;
 2. U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens Art. 6 lid 1 sub a of Art. 9 lid 2 sub a AVG gebaseerd was en er is geen andere toepasselijke rechtsgrond meer aanwezig voor de verwerking;
 3. U tekent volgens Art. 21 lid 1 AVG bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden aanwezig voor de verwerking of u tekent volgens Art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking;
 4. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 5. De verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen onder het recht van de Unie of het recht van een van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;
 6. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden verzameld in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens Art. 8 lid 1 AVG.

b) Informatieoverdracht aan derden

Heeft de verantwoordelijke de op u betrekking hebbende gegevens openbaar gemaakt en is hij volgens Art. 17 lid 1 AVG verplicht deze te wissen, dan neemt hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten aangemeten maatregelen, ook van technische aard, om voor de dataverwerking verantwoordelijke personen die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betroffen persoon van hen hebt verlangt dat zij alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replica's van deze persoonlijke gegevens verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is

 1. voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 2. voor de nakoming van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist onder het recht van de Unie of de lidstaten waaraan onder de verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die van publiek belang is of plaatsvindt bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke toegekend is;
 3. om redenen van het publieke belang op het gebied van de publieke gezondheid volgens Art. 9 lid 2 sub h en i alsmede Art. 9 lid 3 AVG;
 4. voor archiveringsdoeleinden in het publieke belang, voor wetenschappelijk of historische doeleinden of voor statistische doeleinden volgens Art. 89 lid 1 AVG, voor zover het onder paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of in ernstige mate belemmert of
 5. om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op informatie

Heeft u uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking geldend gemaakt jegens de verantwoordelijke, dan is deze verplicht alle ontvangers, waaraan de op u betrekking hebbende persoonsgegevens geopenbaard zijn, te informeren dat de gegevens gecorrigeerd of verwijderd zijn of dat de verwerking ingeperkt is, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onredelijke inspanningen zou vereisen.
U heeft het recht om van de verantwoordelijke te eisen dat deze u informeert over deze ontvangers.

Recht op overdraagbaarheid van data

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format te ontvangen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder daarin gehinderd te worden door de verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens beschikbaar waren gesteld, voor zover

 1. de verwerking op een toestemming volgens Art. 6 lid 1 sub a of Art. 9 lid 2 sub a AVG of op een overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG berust en
 2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

Bij uitoefening van dit recht heeft u eveneens het recht te verlangen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor geen schade lijden.
Het recht op overdraagbaarheid van data geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak die van publiek belang is of plaatsvindt bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke toegekend is.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om redenen die op uw speciale situatie gebaseerd zijn, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van Art. 6 lid 1 sub e of f AVG; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.
De verantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer, tenzij deze dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.
Worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, dan heeft u het recht op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke wervingsactiviteiten; dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
Maakt u bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
U heeft de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht de richtlijn 2002/58/EG - uw herroepingsrecht uit te oefenen middels geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

Recht op herroeping van de privacy-rechtelijke toestemmingsverklaring

U heeft het recht uw toestemmingsverklaring onder het privacyrecht op elk gewenst moment te herroepen. De herroeping van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van deze toestemming verrichte verwerking tot aan het moment van herroeping onverlet.

Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profiling.

U heeft het recht niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - berustende beslissing te worden onderworpen die voor u juridische gevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

 1. noodzakelijk is voor de afsluiting of tenuitvoerlegging van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke;
 2. op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften aangemeten maatregelen voor de bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen inhouden of
 3. met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen echter niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9 lid 1 AVG berusten, voor zover niet Art. 9 lid 2 sub a of g AVG van toepassing is en aangemeten maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn genomen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke geëigende maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op een tussenkomst door een persoon namens de verantwoordelijke, op de mogelijkheid om het eigen standpunt toe te lichten en op aanvechting van de beslissing behoren.

Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie

Ongeacht andere mogelijkheden om administratief of langs gerechtelijke weg bezwaar aan te tekenen, heeft u het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens een inbreuk op de AVG vormt.
De toezichthoudende instantie waarbij de klacht wordt ingediend, informeert de indiener over de stand van zaken en de resultaten van het bezwaar inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen volgens Art. 78 AVG.

Profilering is een manier om met het analyseren van gegevens van individuen en gebeurtenissen, en het leggen van verbanden daartussen, een voorspelling te doen over iemands toekomstige situatie, voorkeuren, interesses en gedrag. Wij passen profilering toe voor twee verschillende doelen: voor risico inschatting en premievaststelling en voor commerciële doeleinden.

Door toepassing van profilering kan een verkeerd beeld van iemand ontstaan. Bij de ontwikkeling van onze computerprogramma's worden daarom controles ingebouwd om ongewenste effecten voor zowel jou als ons te voorkomen. Bovendien moet rhion voor het gebruik van profilering een onderzoek uitvoeren waarin we kijken naar noodzaak en risico's die verbonden zijn aan deze verwerking. Tenslotte heb je een aantal rechten in geval van profilering, zie ook bij "Uw rechten".

a. Profilering voor risico inschatting en premievaststelling
Doordat wij je persoonsgegevens centraal opslaan en combineren met openbare bronnen kunnen we voorspellingen doen op basis van historische analyses van gegevens van groepen van onze klanten. Met computerprogramma's maken we vervolgens voorspellende analyses van het gedrag van klanten of andere betrokkenen en kunnen daarmee het bijbehorende (claim of fraude) risico vaststellen en kunnen we onze prijs hierop afstemmen. Dit doen we om de overeenkomst met jou zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Daarbij kunnen we iemand met een (risico)profiel beoordelen. Hierdoor kunnen we je een premie op maat aanbieden. Als we bijvoorbeeld uit onze gegevens kunnen afleiden dat je bij een bepaalde postcode en een bepaalde leeftijd minder kans op schade hebt dan heeft dat invloed op de premie die jij betaalt.

b. Profilering voor commerciële doeleinden

Daarnaast gebruiken, analyseren en combineren we openbare bronnen en interne gegevens van grote groepen klanten en jouw gegevens om voorspellingen te doen over je aankoopgedrag en om onze advertenties of prijs daarop af te stemmen. Ook kunnen we met hulp van zulke analyses voorspellen wanneer je vermoedelijk zal opzeggen. Dit kan een reden zijn om je een nieuwe aanbieding te sturen.

Met trackingcookies houden we bij welke pagina's je op de website bezoekt, je klikgedrag en welke zoektermen je invoert. Deze gegevens leggen we in een gebruikersprofiel vast. Iedere keer dat je onze website bezoekt, updaten we je profiel. 

Wij geven in principe geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EER (Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd hetzelfde beschermingsniveau zoals binnen de EER. Daarom leggen we met deze partijen contractueel vast dat de privacy op een gelijksoortige manier is geborgd als binnen de EER.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard is onder andere afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en wetgeving. Vanuit fiscale wetgeving zijn we bijvoorbeeld verplicht om zaken minimaal 7 jaar te bewaren. Medische gegevens moeten we zelfs 15 jaar bewaren.

Soms kiezen we er ook zelf voor om persoonsgegevens lang te bewaren, tot wel jaren nadat je geen klant meer bent of bent overleden. Niet voor commerciële doelen maar omdat we vanuit onze zorgplicht ook nog willen kunnen uitkeren als een nabestaande zich bij ons meldt. Of als de letselschade door een ongeluk toch ernstiger blijkt dan aanvankelijk werd gedacht. Ook kunnen we in specifieke gevallen je persoonsgegevens langer bewaren als we deze nog nodig hebben voor (mogelijke) rechtszaken. De bewaartermijn kan dus per bedrijfsonderdeel en per doel verschillen. 

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor het verwerken van de vraag en in het geval van vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Wanneer u onze webformulieren gebruikt, worden uw verzonden of ingevoerde gegevens handmatig of automatisch gecontroleerd met de bestaande gegevens op geldigheid en actualiteit en, indien nodig, vergeleken met de door ons opgeslagen gegevens. Om dit te doen, kan het nodig zijn dat onze medewerkers contact met u opnemen. Dit gebeurt meestal per telefoon, post of e-mail. De gegevens die u invoert, worden alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken, de gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

U ontvangt geen ongevraagde e-mails van ons. Als u nog steeds een ongevraagde e-mail ontvangt die zich voordoet als van ons, is deze nep en moet deze worden verwijderd. Voordat u ons een ongecodeerde e-mail stuurt, moet u er rekening mee houden dat de inhoud ervan op internet niet is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, vervalsing en andere zaken. We kunnen u daarom op deze manier geen persoonlijke gegevens verstrekken, b.v. Deel rekeningsaldi of de status van uw contract.

Wij controleren links die onze website verlaten zeer zorgvuldig. Desondanks aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud op pagina's die zijn gelinkt vanaf deze website of van een andere website.

Als u merkt dat links op onze website verwijzen naar websites waarvan de inhoud de toepasselijke wetgeving schendt, meldt dit ons via info@rhion.nl. Wij zullen deze links dan onmiddellijk van onze website verwijderen.

Beschrijving en omvang van de dataverwerking

Onze website maakt gebruikt van cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke sequentie van karakters die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt bij een volgend bezoek aan de website.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te kunnen inrichten. Enkele elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een wisseling van pagina’s kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:
1.    Taalinstellingen
2.    Bezoekersidentificatie TYPO3 CMS (Frontend-session-ID, anoniem)
3.    Informatie of het cookiegebruik door de bezoeker geaccepteerd is

Statistische of analytische cookies

_gat_gtag_UA124505114_3: Google Analytics

_gat_UA124505114_3: Google Analytics

_ga_gid: Google Analytics

_ga: Google Analytics

_gid: Google Analytics

Onze website kan gebruik maken van sociale plug-ins ("plug-ins") van verschillende sociale netwerken, waaronder Facebook, LinkedIN, Xing, Google+ en dergelijke. De plug-ins zijn gemarkeerd met een logo of de toevoeging "Social Plug-in". Als u een pagina van onze website of met een dergelijke plug-in oproept, kunnen deze plug-ins directe verbindingen tot stand brengen met het sociale netwerk en, indien nodig, gegevens verzenden. Er is communicatie tussen de plug-in, uw browser en het sociale netwerk. Door de plug-ins te integreren, ontvangen de sociale netwerken de informatie dat u de bijbehorende pagina van onze website hebt bezocht. Als u al bent aangemeld bij het sociale netwerk, kan het sociale netwerk het bezoek aan uw account toewijzen. Als u interactie hebt met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop 'Vind ik leuk' te klikken of een opmerking achter te laten, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks naar het sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen volgens de richtlijnen van het respectieve sociale netwerk. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door het sociale netwerk, evenals uw rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van het respectieve sociale netwerk. Als u niet wilt dat sociale netwerken op de hoogte zijn van uw bezoek aan onze website, moet u zich afmelden bij sociale netwerken voordat u onze website bezoekt of de app gebruikt.

Deze site maakt gebruik van SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

We gebruiken sociale plug-ins van de YouTube-website, deze site wordt beheerd door:
YouTube, LLC
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066, VS.

Als u onze website bezoekt die is uitgerust met een YouTube-invoegtoepassing, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw bezoek aan onze site te koppelen aan uw gebruikersaccount. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube.